STT Từ ngày Số ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Tài liệu đính kèm
1 2151/QĐ-TTg Quyết định 2151/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng 18/12/2020 Thủ tướng Chính phủ
2 130/2020/NĐ-CP Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 30/10/2020 Chính Phủ
3 124/2020/NĐ-CP Nghị định 124/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020 Chính Phủ
4 08/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động 15/10/2020 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
5 1363/QĐ-KTNN Quyết định 1363/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước 02/10/2020 Kiểm toán Nhà nước
6 85/2020/TT-BCA Thông tư 85/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân 03/08/2020 Bộ Công An
7 03/2020/TT-BNV Thông tư 03/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức 21/07/2020 Bộ Nội Vụ
8 01/2020/TT-TANDTC Thông tư 01/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân 18/06/2020 Tòa Án Nhân Dân Tối Cao
9 54/2020/NĐ-CP Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương 18/05/2020 Chính Phủ
10 378/QĐ-BHXH Quyết định 378/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 11/03/2020 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam