Giải quyết khiếu nại về lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lao động, làm việc là một trong các nhóm quyền tự do cơ bản của con người mà Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ, được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 35 Hiến pháp 2013. Cho đến nay, Đảng và Nhà nước đã xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật tương đối tổng thể, bao gồm Bộ Luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành cùng nhiều đạo luật có liên quan, nhằm hiện thực hóa trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền của các chủ thể trong quan hệ lao động, đặc biệt là người lao động.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:53 SA
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và bảo đảm thực hiện việc bảo vệ việc làm của người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động
Bảo vệ việc làm của người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm về công việc, tiền lương, tiền công, các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến hợp đồng lao động của người được bảo vệ khi tham gia vào quá trình tố cáo.
Ngày đăng:  22/05/2023 11:09 SA
Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền hành pháp thông qua giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính
Nguyên tắc tổ chức và vận hành của nhà nước pháp quyền đòi hỏi quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể phải được bảo vệ; phải giới hạn và kiểm soát được quyền lực của nhà nước, hạn chế việc Nhà nước xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Quyền lực nhà nước được thực hiện thông qua các quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Ngày đăng:  22/05/2023 10:55 SA
Tình hình thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã và những vấn đề đặt ra
Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Hệ thống văn bản quy định từ chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước đã tương đối hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Ngày đăng:  20/02/2023 09:06 SA
Một số vấn đề về xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu khởi kiện ra Tòa án nhân dân nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại
Khiếu nại là quyền cơ bản được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận và bảo vệ, tại Điều 30 quy định “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngày đăng:  08/02/2023 03:39 CH
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra
Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra được hiểu là các chủ thể trong hoạt động thanh tra đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi, đề nghị với đối tượng thanh tra, đối tượng có liên quan cung cấp văn bản, hồ sơ được các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhằm phục vụ cho hoạt động thanh tra.
Ngày đăng:  27/06/2022 09:02 SA
Giải quyết khiếu nại về lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập
Lao động, làm việc là một trong các nhóm quyền tự do cơ bản của con người mà Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ, được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 35 Hiến pháp 2013. Cho đến nay, Đảng và Nhà nước đã xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật tương đối tổng thể, bao gồm Bộ Luật Lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành cùng nhiều đạo luật có liên quan, nhằm hiện thực hóa trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền của các chủ thể trong quan hệ lao động, đặc biệt là người lao động.
Ngày đăng:  18/01/2024 08:53 SA
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và bảo đảm thực hiện việc bảo vệ việc làm của người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động
Bảo vệ việc làm của người tố cáo làm việc theo hợp đồng lao động được hiểu là việc cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm về công việc, tiền lương, tiền công, các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến hợp đồng lao động của người được bảo vệ khi tham gia vào quá trình tố cáo.
Ngày đăng:  22/05/2023 11:09 SA
Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát quyền hành pháp thông qua giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính
Nguyên tắc tổ chức và vận hành của nhà nước pháp quyền đòi hỏi quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể phải được bảo vệ; phải giới hạn và kiểm soát được quyền lực của nhà nước, hạn chế việc Nhà nước xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Quyền lực nhà nước được thực hiện thông qua các quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp.
Ngày đăng:  22/05/2023 10:55 SA
Tình hình thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền cấp xã và những vấn đề đặt ra
Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Hệ thống văn bản quy định từ chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước đã tương đối hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Ngày đăng:  20/02/2023 09:06 SA