Thông tư Quy định quy trình một cuộc thanh tra
Ngày đăng:  18/03/2010 12:00 SA
Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
-
Ngày đăng:  02/07/2009 12:00 SA
Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra
-
Ngày đăng:  02/07/2009 12:00 SA
Quyết định số: 631/TTCP-PC ngày 01 tháng 04 năm 2009 về việc Quán triệt Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
Ngày đăng:  01/07/2009 12:00 SA
Quyết định số 1166 /QĐ-TCT ngày31 tháng 10 năm 2005 của Tổng cục Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Quy trình thanh tra kiểm tra doanh nghiệp
Ngày đăng:  13/02/2009 12:00 SA
Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Quy trình thanh tra tài chính
Ngày đăng:  13/02/2009 12:00 SA
Thông tư Quy định quy trình một cuộc thanh tra
Ngày đăng:  18/03/2010 12:00 SA
Quyết định số 2861/2008/QĐ-TTCP Ban hành Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
-
Ngày đăng:  02/07/2009 12:00 SA
Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra
-
Ngày đăng:  02/07/2009 12:00 SA
Quyết định số: 631/TTCP-PC ngày 01 tháng 04 năm 2009 về việc Quán triệt Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra
Ngày đăng:  01/07/2009 12:00 SA