Xin cho biết, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng đối với công chức ngành thanh tra theo Luật Phòng, chống tham nhũng?
Trả lời bạn: Lê Đình Long - Thanh Oai - Tp. Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 10:33 SA
Xin cho biết, những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được quy định như thế nào?
Trả lời bạn: Đỗ Thu An - Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 10:16 SA
Xin cho biết, nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán?
Trả lời bạn: Nguyễn Phương Nghi - Thanh Chương - Nghệ An
Ngày đăng:  13/05/2024 10:14 SA
Xin cho biết, thế nào là xung đột lợi ích? Trường hợp nào được coi là xung đột lợi ích theo pháp luật Việt Nam?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  23/12/2023 03:06 CH
Xin cho biết, những nguyên tắc chuyển đổi vị trí việc làm của người có chức vụ quyền hạn quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018?
Nguyễn Duy Hoàng - Cam Lâm - Nha Trang
Ngày đăng:  19/12/2023 02:51 CH
Xin cho biết, về việc khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  19/12/2023 02:49 CH
Xin cho biết, những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng đối với công chức ngành thanh tra theo Luật Phòng, chống tham nhũng?
Trả lời bạn: Lê Đình Long - Thanh Oai - Tp. Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 10:33 SA
Xin cho biết, những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được quy định như thế nào?
Trả lời bạn: Đỗ Thu An - Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội
Ngày đăng:  13/05/2024 10:16 SA
Xin cho biết, nguyên tắc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán?
Trả lời bạn: Nguyễn Phương Nghi - Thanh Chương - Nghệ An
Ngày đăng:  13/05/2024 10:14 SA
Xin cho biết, thế nào là xung đột lợi ích? Trường hợp nào được coi là xung đột lợi ích theo pháp luật Việt Nam?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  23/12/2023 03:06 CH