Xin cho biết, thế nào là xung đột lợi ích? Trường hợp nào được coi là xung đột lợi ích theo pháp luật Việt Nam?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  23/12/2023 03:06 CH
Xin cho biết, những nguyên tắc chuyển đổi vị trí việc làm của người có chức vụ quyền hạn quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018?
Nguyễn Duy Hoàng - Cam Lâm - Nha Trang
Ngày đăng:  19/12/2023 02:51 CH
Xin cho biết, về việc khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  19/12/2023 02:49 CH
Xin cho hỏi, có cơ chế nào để bảo đảm các cơ quan, tổ chức phải báo cáo nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng việc tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức mình?
Trả lời bạn: Minh Nhật – Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  19/12/2023 02:43 CH
Xin cho biết, những trường hợp tổ chức đảng vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Người hỏi: Nguyễn Anh Thư – TP. Hòa Bình
Ngày đăng:  19/12/2023 02:39 CH
Xin cho hỏi, những vị trí công tác nào trong lĩnh vực khoa học công nghệ cần phải định kỳ chuyển đổi?
Trả lời bạn: Nguyễn Hải Nam - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Ngày đăng:  18/09/2023 09:40 SA
Xin cho biết, thế nào là xung đột lợi ích? Trường hợp nào được coi là xung đột lợi ích theo pháp luật Việt Nam?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  23/12/2023 03:06 CH
Xin cho biết, những nguyên tắc chuyển đổi vị trí việc làm của người có chức vụ quyền hạn quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018?
Nguyễn Duy Hoàng - Cam Lâm - Nha Trang
Ngày đăng:  19/12/2023 02:51 CH
Xin cho biết, về việc khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào?
Trả lời bạn: Hoàng Nhật Ánh - Thành phố Huế
Ngày đăng:  19/12/2023 02:49 CH
Xin cho hỏi, có cơ chế nào để bảo đảm các cơ quan, tổ chức phải báo cáo nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng việc tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, tổ chức mình?
Trả lời bạn: Minh Nhật – Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  19/12/2023 02:43 CH