Xin cho biết, những trường hợp đảng viên vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Đinh Văn Phú – Ý Yên – Nam Định
Ngày đăng:  19/12/2023 02:41 CH
Xin cho biết, khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào
Trả lời bạn: Nguyễn Khánh Huyền - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Ngày đăng:  16/11/2023 09:23 SA
Xin cho hỏi, việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật được quy định như thế nào?
Trả lời bạn: Đậu Tuấn Anh - Diễm Châu - Nghệ An
Ngày đăng:  16/11/2023 09:19 SA
Xin cho biết, những trường hợp tổ chức đảng vi phạm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Trả lời bạn: Đinh Văn Phú - Yên Mô - Ninh Bình
Ngày đăng:  16/11/2023 09:16 SA
Xin cho hỏi, việc yêu cầu cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu này?
Trả lời bạn: Phạm Thị Thanh Lan - Tp. Tuyên Quang
Ngày đăng:  18/09/2023 09:33 SA
Xin cho biết trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân?
Trả lời bạn: Trần Thị Loan - Lạng Giang - Bắc Giang  
Ngày đăng:  22/05/2023 03:27 CH
Xin cho biết, những trường hợp đảng viên vi phạm quy định khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Đinh Văn Phú – Ý Yên – Nam Định
Ngày đăng:  19/12/2023 02:41 CH
Xin cho biết, khi công dân phát hiện hành vi lãng phí và phản ánh về cơ quan, tổ chức nơi có hành vi lãng phí xảy ra thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải xử lý thông tin do công dân phản ánh như thế nào
Trả lời bạn: Nguyễn Khánh Huyền - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Ngày đăng:  16/11/2023 09:23 SA
Xin cho hỏi, việc xem xét lại việc giải quyết khiếu nại có vi phạm pháp luật được quy định như thế nào?
Trả lời bạn: Đậu Tuấn Anh - Diễm Châu - Nghệ An
Ngày đăng:  16/11/2023 09:19 SA
Xin cho biết, những trường hợp tổ chức đảng vi phạm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Trả lời bạn: Đinh Văn Phú - Yên Mô - Ninh Bình
Ngày đăng:  16/11/2023 09:16 SA