Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền thanh tra
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.
Ngày đăng:  22/12/2023 10:50 CH
Bảo đảm thực hiện quyền của đối tượng thanh tra - Một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, việc ghi nhận và bảo đảm quyền của đối tượng thanh tra có ý nghĩa quan trọng tác động đến tính liêm chính, tính khách quan, minh bạch, công bằng trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Luật thanh tra 2022 đã đưa ra khái niệm về đối tượng thanh tra: “Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra” . Theo khái niệm này, đối tượng thanh tra chỉ xuất hiện quyền và nghĩa vụ khi được xác định trong quyết định thanh tra do cơ quan thanh tra ban hành
Ngày đăng:  16/11/2023 08:27 SA
Một số vấn đề cơ bản về kiểm soát quyền thanh tra
Quyền thanh tra là một thành tố cấu thành của quyền lực hành chính, được phái sinh từ quyền lực hành chính. Do đó, quyền lực trong hoạt động thanh tra có đặc điểm là ban hành mệnh lệnh và yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các chủ thể thanh tra thể hiện quyền lực của chủ thể quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý nhà nước thông qua các quyết định, kết luận, yêu cầu, kiến nghị - những văn bản mang tính mệnh lệnh, đòi hỏi này có thể làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật hay hoạt động quản lý, điều hành;
Ngày đăng:  18/09/2023 09:18 SA
Một số giải pháp về tổ chức thực hiện nhằm xử lý chồng chéo trong công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương
Công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương là quá trình xác định tổng thể các công việc phải thực hiện đối với việc lập kế hoạch thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, bao gồm: xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tổng hợp, nhập dữ liệu, rà soát và báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền về kế hoạch thanh tra nhằm cung cấp những thông tin cụ thể nhất về hoạt động thanh tra mà cơ quan có chức năng thanh tra dự kiến sẽ thực hiện trong năm công tác.
Ngày đăng:  18/09/2023 08:48 SA
Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam - Những vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước và công tác thanh ra
Khái niệm “kinh tế ban đêm” đã xuất hiện trên thế giới từ những năm cuối thế kỷ 20, tạo ra bước chuyển lớn cho các ngành du lịch, dịch vụ, giải trí, văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong xu thế hội nhập quốc tế, với tham vọng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ ngành du lịch nói riêng, nền kinh tế nói chung sau đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Quan điểm, mục tiêu và những nội dung của Đề án đặt ra vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách, bộ máy và công tác thanh tra, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ của quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế mới này.
Ngày đăng:  20/02/2023 09:14 SA
Cải cách kiểm tra chuyên ngành nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Hầu hết các nước trên thế giới đều đang nỗ lực đàm phán về thương mại tự do với mục đích thúc đẩy tăng trưởng thương mại bằng cách giảm và loại bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan, làm cho thương mại quốc tế diễn ra tự do và thông suốt Tuy nhiên, quy định, thủ tục và một số giấy tờ liên quan đến thương mại quốc tế, đôi khi có thể là gánh nặng cho doanh nghiệp, gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Ngay cả một số quốc gia cởi mở với thương mại quốc tế thì xuất khẩu một mặt hàng như gạo có thể liên quan đến 15 bên khác nhau, 24 tài liệu, và khoảng 700 yếu tố dữ liệu.
Ngày đăng:  20/02/2023 09:09 SA
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền thanh tra
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.
Ngày đăng:  22/12/2023 10:50 CH
Bảo đảm thực hiện quyền của đối tượng thanh tra - Một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, việc ghi nhận và bảo đảm quyền của đối tượng thanh tra có ý nghĩa quan trọng tác động đến tính liêm chính, tính khách quan, minh bạch, công bằng trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Luật thanh tra 2022 đã đưa ra khái niệm về đối tượng thanh tra: “Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra” . Theo khái niệm này, đối tượng thanh tra chỉ xuất hiện quyền và nghĩa vụ khi được xác định trong quyết định thanh tra do cơ quan thanh tra ban hành
Ngày đăng:  16/11/2023 08:27 SA
Một số vấn đề cơ bản về kiểm soát quyền thanh tra
Quyền thanh tra là một thành tố cấu thành của quyền lực hành chính, được phái sinh từ quyền lực hành chính. Do đó, quyền lực trong hoạt động thanh tra có đặc điểm là ban hành mệnh lệnh và yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các chủ thể thanh tra thể hiện quyền lực của chủ thể quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý nhà nước thông qua các quyết định, kết luận, yêu cầu, kiến nghị - những văn bản mang tính mệnh lệnh, đòi hỏi này có thể làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật hay hoạt động quản lý, điều hành;
Ngày đăng:  18/09/2023 09:18 SA
Một số giải pháp về tổ chức thực hiện nhằm xử lý chồng chéo trong công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương
Công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương là quá trình xác định tổng thể các công việc phải thực hiện đối với việc lập kế hoạch thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, bao gồm: xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tổng hợp, nhập dữ liệu, rà soát và báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền về kế hoạch thanh tra nhằm cung cấp những thông tin cụ thể nhất về hoạt động thanh tra mà cơ quan có chức năng thanh tra dự kiến sẽ thực hiện trong năm công tác.
Ngày đăng:  18/09/2023 08:48 SA