Hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động thanh tra và tiếp công dân của cấp huyện
Tổ chức hoạt động thanh tra là một trong những vấn đề được đưa ra bàn thảo nhiều nhất trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010, trong đó có vấn đề tổ chức thanh tra địa phương: Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện. Luật Thanh tra năm 2022 đã có những điều chỉnh đáng kể về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức hoạt động thanh tra cấp huyện – là đề tài được tranh luận sôi nổi trên diễn đàn Quốc hội và truyền thông – lại gần như không có thay đổi so với Luật hiện hành đã đặt ra câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:09 SA
Thực trạng về giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, Đảng ta tiếp tục nhận định tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giáo dục văn hóa không tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức và những chủ thể nhân danh quyền lực nhà nước trong thực thi công vụ, trong đó có đội ngũ công chức thanh tra.
Ngày đăng:  13/05/2024 09:34 SA
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền thanh tra
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.
Ngày đăng:  22/12/2023 10:50 CH
Bảo đảm thực hiện quyền của đối tượng thanh tra - Một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, việc ghi nhận và bảo đảm quyền của đối tượng thanh tra có ý nghĩa quan trọng tác động đến tính liêm chính, tính khách quan, minh bạch, công bằng trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Luật thanh tra 2022 đã đưa ra khái niệm về đối tượng thanh tra: “Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra” . Theo khái niệm này, đối tượng thanh tra chỉ xuất hiện quyền và nghĩa vụ khi được xác định trong quyết định thanh tra do cơ quan thanh tra ban hành
Ngày đăng:  16/11/2023 08:27 SA
Một số vấn đề cơ bản về kiểm soát quyền thanh tra
Quyền thanh tra là một thành tố cấu thành của quyền lực hành chính, được phái sinh từ quyền lực hành chính. Do đó, quyền lực trong hoạt động thanh tra có đặc điểm là ban hành mệnh lệnh và yêu cầu phục tùng mệnh lệnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các chủ thể thanh tra thể hiện quyền lực của chủ thể quản lý nhà nước đối với đối tượng quản lý nhà nước thông qua các quyết định, kết luận, yêu cầu, kiến nghị - những văn bản mang tính mệnh lệnh, đòi hỏi này có thể làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật hay hoạt động quản lý, điều hành;
Ngày đăng:  18/09/2023 09:18 SA
Một số giải pháp về tổ chức thực hiện nhằm xử lý chồng chéo trong công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương
Công tác lập kế hoạch thanh tra ngành Công Thương là quá trình xác định tổng thể các công việc phải thực hiện đối với việc lập kế hoạch thanh tra của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, bao gồm: xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm; tổng hợp, nhập dữ liệu, rà soát và báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền về kế hoạch thanh tra nhằm cung cấp những thông tin cụ thể nhất về hoạt động thanh tra mà cơ quan có chức năng thanh tra dự kiến sẽ thực hiện trong năm công tác.
Ngày đăng:  18/09/2023 08:48 SA
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động thanh tra và tiếp công dân của cấp huyện
Tổ chức hoạt động thanh tra là một trong những vấn đề được đưa ra bàn thảo nhiều nhất trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010, trong đó có vấn đề tổ chức thanh tra địa phương: Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và Thanh tra huyện. Luật Thanh tra năm 2022 đã có những điều chỉnh đáng kể về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức hoạt động thanh tra cấp huyện – là đề tài được tranh luận sôi nổi trên diễn đàn Quốc hội và truyền thông – lại gần như không có thay đổi so với Luật hiện hành đã đặt ra câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.
Ngày đăng:  31/05/2024 10:09 SA
Thực trạng về giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, Đảng ta tiếp tục nhận định tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi và là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giáo dục văn hóa không tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ, công chức và những chủ thể nhân danh quyền lực nhà nước trong thực thi công vụ, trong đó có đội ngũ công chức thanh tra.
Ngày đăng:  13/05/2024 09:34 SA
Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền thanh tra
Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt để kiểm soát bộ máy chính quyền, bảo đảm các cơ quan Nhà nước và cán bộ, nhân viên Nhà nước thực hiện đúng trách nhiệm của mình, bảo đảm sự liêm chính và phục vụ nhân dân.
Ngày đăng:  22/12/2023 10:50 CH
Bảo đảm thực hiện quyền của đối tượng thanh tra - Một số khuyến nghị hoàn thiện pháp luật thanh tra
Trong hoạt động thanh tra, việc ghi nhận và bảo đảm quyền của đối tượng thanh tra có ý nghĩa quan trọng tác động đến tính liêm chính, tính khách quan, minh bạch, công bằng trong thực thi công vụ của cán bộ thanh tra. Luật thanh tra 2022 đã đưa ra khái niệm về đối tượng thanh tra: “Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra” . Theo khái niệm này, đối tượng thanh tra chỉ xuất hiện quyền và nghĩa vụ khi được xác định trong quyết định thanh tra do cơ quan thanh tra ban hành
Ngày đăng:  16/11/2023 08:27 SA