Bàn về định hướng công tác nghiên cứu khoa học về thanh tra
Trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ đã có đạt được những kết quả đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực của ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả nghiên cứu cũng đã đóng góp nhất định vào xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Thanh tra. Đây là thành tích đáng ghi nhận và cần được tiếp tục phát huy.
Ngày đăng:  09/10/2023 09:10 CH
Hội thảo định hướng nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”
Ngày 24/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024: “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” đã tổ chức hội thảo hoàn thiện định hướng nội dung nghiên cứu. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và toàn thể viên chức Viện CL&KHTT. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.
Ngày đăng:  25/05/2023 09:15 SA
Bàn về định hướng công tác nghiên cứu khoa học về thanh tra
Trong những năm qua, Thanh tra Chính phủ đã có đạt được những kết quả đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực của ngành như thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kết quả nghiên cứu cũng đã đóng góp nhất định vào xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Thanh tra. Đây là thành tích đáng ghi nhận và cần được tiếp tục phát huy.
Ngày đăng:  09/10/2023 09:10 CH
Hội thảo định hướng nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”
Ngày 24/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024: “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” đã tổ chức hội thảo hoàn thiện định hướng nội dung nghiên cứu. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và toàn thể viên chức Viện CL&KHTT. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.
Ngày đăng:  25/05/2023 09:15 SA