Những điểm mới trong quy chế quản lý đề tài khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ
Thực hiện Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành theo quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Quy chế năm 2016), từ năm 2016 đến nay, công tác quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ đã đi vào nề nếp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực công tác thanh tra. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học đã có giá trị trong hoạch định chính sách, chiến lược, hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; phục vụ thiết thực công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ; là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ hoạt động nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra.
Ngày đăng:  09/10/2023 11:00 CH
Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ"
Ngày 29/6/2012 tại Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ” do Ths. Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Ngày đăng:  08/09/2023 02:50 CH
Những điểm mới trong quy chế quản lý đề tài khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ
Thực hiện Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành theo quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Quy chế năm 2016), từ năm 2016 đến nay, công tác quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ đã đi vào nề nếp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực công tác thanh tra. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học đã có giá trị trong hoạch định chính sách, chiến lược, hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; phục vụ thiết thực công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ; là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ hoạt động nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra.
Ngày đăng:  09/10/2023 11:00 CH
Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ: "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ"
Ngày 29/6/2012 tại Thanh tra Chính phủ, Viện Khoa học Thanh tra tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ” do Ths. Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm. TS. Lê Tiến Hào, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.
Ngày đăng:  08/09/2023 02:50 CH