Nghiệm thu đề tài “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”
Ngày đăng:  21/12/2023 | 11:30 SA | 233
Ngày 21/12/2023, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) tổ chức họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài” do Bà Trần Lan Hương - Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển, Viện CL&KHTT làm chủ nhiệm. TS. Cung Phi Hùng - Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp.
...

Đề tài có mục tiêu chính là đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện  pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài. Với mục tiêu đó, Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính: i) Những vấn đề chung về xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài; ii) Thực trạng xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài; iii) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài.

Kết quả đề tài đã đưa ra dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới; quan điểm về nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài; giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài. Trên cơ sở đó, Đề tài đưa ra giải pháp: Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, pháp luật tiếp công dân, pháp luật về hoạt động giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh…; nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là tại cấp cơ sở; tăng cường hoạt động giám sát các vụ viêc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài, những vụ viêc được xem xét, giải quyết lại; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiên pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác giải quyết khiếu nại….

Nhận xét kết quả nghiên cứu đề tài, Ông Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Tiếp Công dân TW cho rằng, Đề tài có tính cấp thiết trong bối cảnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều diễn biến phức tạp. Kết quả nghiên cứu và mục tiêu đề tài đảm bảo nội dung Thuyết minh đề ra, đề tài đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị có tính mới, có khả năng áp dụng trong thực tiễn.

Góp ý hoàn thiện kết quả nghiên cứu, phần giải pháp, Đề tài cần bổ sung thêm nội dung công tác hòa giải ở cơ sở, triển khai đồng bộ và có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo ThS. Lê Đức Trung, Trưởng phòng, Viện CL&KHTT - Ủy viên thư ký cho rằng, Đề tài làm rõ mục tiêu, yêu cầu đề ra, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài; Đề tài phân tích được quy định pháp luật và thực trạng thực hiện xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài; nêu được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, Đề tài đưa ra được những giải pháp tương ứng có tính khả thi.

Góp ý hoàn thiện kết quả đề tài, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, về tính cấp thiết, rà soát và sửa lại một số nội dung  trùng lặp; phần tồn tại, hạn chế tương ứng với các giải pháp đề ra, có thể lồng ghép các nội dung cho phù hợp; ngoài các giải pháp đã được nêu ra, Đề tài cần bổ sung giải pháp về hòa giải cơ sở và giải pháp triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Về Chương II, sửa lại tên chương thành “Thực trạng pháp luật và xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài”, theo đó, sửa các đề mục theo nội dung tương ứng. Chương III, có thể sửa lại tên Chương thành “Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư vượt cấp, chuyển tiếp, kéo dài” và sắp xếp lại một số nội dung cho logic hơn; cần bổ sung phần kết luận và kiến nghị.

Với kết quả đạt được, Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài, Đề tài được đánh giá xếp loại khá./.

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng