Họp tư vấn xác định đề cương chuyên đề khoa học độc lập năm 2024
Ngày đăng:  23/05/2024 | 08:20 SA | 79
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra họp tư vấn xác định đề cương chuyên đề khoa học độc lập năm 2024 đối với 03 chuyên đề: “Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân định kỳ” do CN. Trần Lan Hương, Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển làm chủ trì; chuyên đề: “Chuyển đổi số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ” do CN. Nguyễn Hữu Thắng, Phòng Quản lý khoa học và Thông tin, thư viện làm chủ trì; chuyên đề: “Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) do CN. Hoàng Văn Biên, Phòng Hành chính - Tổ chức làm chủ trì. TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Tổ trưởng Tổ Tư vấn xác định đề cương nghiên cứu chuyên đề khoa học độc lập năm 2024 chủ trì cuộc họp
...

Tại cuộc họp, 03 đồng chí chủ trì chuyên đề trình bày nội dung đề cương nghiên cứu chuyên đề khoa học. Trên cơ sở phần trình bày của các chủ trì chuyên đề, các thành viên Tổ tư vấn đã cho ý kiến và kết luận cụ thể đối với từng chuyên đề.

Chuyên đề: “Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân định kỳ” , Tổ tư vấn yêu cầu mục tiêu nghiên cứu cần ngắn gọn, tiếp cận theo hướng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong tiếp công dân định kỳ; phần quan niệm cần điều chỉnh và bổ sung một số nội dung, cụ thể cần đưa ra một số quan niệm về tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, nội dung vai trò của tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; phần thực trạng bổ sung đánh giá việc thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã) trong thời gian qua; phần giải pháp bao gồm giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp về nâng cao trách nhiệm trong việc  tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

Đối với chuyên đề: “Chuyển đổi số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ” , Tổ tư vấn sửa tên chuyên đề là: “Chuyển đổi số trong cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ”; nội dung một số vấn đề chung về chuyển đổi số trong cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ cần làm rõ các khái niệm: Chuyển đổi số, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cải cách hành chính; bổ sung nội dung về vai trò, nội dung, các yếu tố đảm bảo của chuyển đổi số. Đối với nội dung về thực trạng công tác chuyển đổi số cải cách hành chính, chuyên đề làm rõ hạn chế, bất cập của chuyển đổi số trong cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ.

Đối với chuyên đề: “Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) , Tổ xác định đề cương yêu cầu chuyên đề cần làm rõ các khái niệm sau: Hòa giải, hòa giải cơ sở, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; bổ sung nội dung hòa giải, vai trò hòa giải. Đối với nội dung thực tiễn hoạt động hòa giải cơ sở, chuyên đề làm rõ thực trạng pháp luật khiếu nại, pháp luật hòa giải, hoạt động hòa giải và đánh giá thực trạng. Nội dung giải pháp cần trọng tâm đề xuất các giải pháp cụ thể và kết luận, kiến nghị.

Kết thúc cuộc họp, các thành viên Tổ tư vấn  xác định đề cương nhất trí thông qua và phê duyệt các đề cương chuyên đề khoa học độc lập nêu trên.
Chủ trì chuyên đề tiếp thu, biên tập hoàn thiện đề cương chuyên đề và nộp về Phòng Quản lý khoa học và Thông tin, thư viện để ban hành Quyết định phê duyệt đề cương chuyên đề khoa học độc lập năm 2024.

Tin: Đậu Hiền

Ảnh: Hữu Thắng