Họp tư vấn xác định đề cương chuyên đề khoa học độc lập năm 2024

Ngày đăng: 23/05/2024 08:20

Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra họp tư vấn xác định đề cương chuyên đề khoa học độc lập năm 2024 đối với 03 chuyên đề: “Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân định kỳ” do CN. Trần Lan Hương, Phòng Nghiên cứu và Hợp tác phát triển làm chủ trì; chuyên đề: “Chuyển đổi số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ” do CN. Nguyễn Hữu Thắng, Phòng Quản lý khoa học và Thông tin, thư viện làm chủ trì; chuyên đề: “Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) do CN. Hoàng Văn Biên, Phòng Hành chính - Tổ chức làm chủ trì. TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Tổ trưởng Tổ Tư vấn xác định đề cương nghiên cứu chuyên đề khoa học độc lập năm 2024 chủ trì cuộc họp

Ấn phẩm

Quản lý khoa học

Hội thảo định hướng nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”
Ngày 24/5/2023, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ năm 2023-2024: “Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thanhtra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” đã tổ chức hội thảo hoàn thiện định hướng nội dung nghiên cứu. Tham dự Hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và toàn thể viên chức Viện CL&KHTT. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo.
Ngày đăng:  25/05/2023 09:15 SA
...
Họp Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ
Ngày 12/01/2023, Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức họp tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2023. TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì hội nghị.
Ngày đăng:  09/10/2023 11:12 CH
Những điểm mới trong quy chế quản lý đề tài khoa học năm 2022 của Thanh tra Chính phủ
Thực hiện Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành theo quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Quy chế năm 2016), từ năm 2016 đến nay, công tác quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ đã đi vào nề nếp; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào các lĩnh vực công tác thanh tra. Kết quả nghiên cứu của nhiều đề tài khoa học đã có giá trị trong hoạch định chính sách, chiến lược, hoàn thiện thể chế về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; phục vụ thiết thực công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ; là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ hoạt động nghiệp vụ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra.
Ngày đăng:  09/10/2023 11:00 CH

Hợp tác - Phát triển